NO.50 경주 리얼스틸 펜션 > 전체 시공사례 | 용사마의 예쁜 컨테이너하우스

전체 시공사례

전체 시공사례

  1. 홈
  2. 시공사례
  3. 전체 시공사례

NO.50 경주 리얼스틸 펜션

페이지 정보

작성자 용사마컨테이너하우스 댓글 0건 조회 1,677회 작성일 18-04-27 22:48

본문


경북 경주시 양남면 리얼스틸펜션

​지역 건축법규상 단열기준을 준하여 시공함

내진설계(구조계산) 미적용으로 건축

상세설명은 하단링크 클릭 ​

건축비용 : 상담
b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836580_9074.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836569_6557.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836571_0131.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836574_1642.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836575_3821.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836607_2756.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836611_0376.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836618_8214.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836627_2902.jpg


b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836634_7338.jpg b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836723_3648.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836723_9943.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836724_6312.jpg

b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836727_0617.jpg


b8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836735_6343.jpg블로그에서 상세보기


​제작

https://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=jyp1787&logNo=221045234686&categoryNo=1&parentCategoryNo=1&from=postList

설치

https://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=jyp1787&logNo=221082620470&categoryNo=1&parentCategoryNo=1&from=postList

완공

https://blog.naver.com/PostThumbnailView.nhn?blogId=jyp1787&logNo=221083852196&categoryNo=1&parentCategoryNo=1&from=postListb8c887e345b50a362c8cccef87bc171b_1524836921_8165.jpg
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.